Güncelleme: 01 Temmuz 2020.

EMAIR HAVACILIK VE TİCARET A.Ş.

İŞ BAŞVURUSU AYDINLATMA METNİ

Değerli İş Başvurusu Sahipleri,

İlginiz için teşekkür ederiz.

EMAIR Havacılık ve Ticaret A.Ş. (“EMAIR”)’e yapmış olduğunuz iş başvurunuz kapsamında, tarafımıza ilettiğiniz özgeçmiş ve özgeçmişin eki sayılabilecek diğer belgeler ile sağladığınız kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuatın izin verdiği ölçüde, iş başvurunuzun değerlendirme süreci boyunca, aşağıda açıklanan sınırlar çerçevesinde işlenebilecektir.

Başvuru kapsamında bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, yalnızca başvuruların değerlendirilmesi ve işe alım sürecinin yürütülmesi amacıyla ve sözleşmenin kurulabilmesi için gerekli olması sebebiyle açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Bu kapsamda, kişisel verileriniz, bize göndereceğiniz e-postalar, elden teslim edeceğiniz belgeler ve mülakatlar yolu ile toplanmaktadır. Başvuru değerlendirme sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde, bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, KVKK madde 7’ye uygun olarak başvuru sürecinin tamamlanması sürecinin bitimi ile beraber imha edilecektir.

Başvuru kapsamında bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, herhangi bir amaçla üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizi bizimle paylaşırken, özgeçmişinizde ve özgeçmişin eki kapsamında değerlendirilebilecek belgelerde, KVKK madde 6 kapsamında sayılan özel nitelikli kişisel verilerin (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.) bulunmamasına dikkat etmeniz gerekmektedir. Aksi durumda başvurunuz değerlendirilmeyecektir.

KVKK madde 11 doğrultusunda, aşağıda belirttiğimiz iletişim bilgileri vasıtasıyla bize başvurarak, kendinizle ilgili:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVVK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle, kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Tüm bu haklarınız veya aydınlatma metninde sayılan diğer konulara ilişkin soru ve talepleriniz için iletişime geçebilir veya aşağıdaki adrese posta yollayabilirsiniz.

Saygılarımızla,

EMAIR Havacılık ve Ticaret A.Ş.

Arif Nihat Asya Sokak No:43
Oran 06450 Ankara/TÜRKİYE